top of page

רתם

רשף

יולי 2016

הציור של רתם רשף מתגבש מאירועים אקראיים למחצה, המהווים תוצר של יחסי שליטה ושחרור שלה מול הצבע ומול הבד. בתהליך העבודה שלה, רשף מצמצמת את המרחק ואת ההיררכיה בין האמנית הפעילה לבין מצע הציור, וזורעת בתוכו התרחשויות קטנות, המנווטות את אופיה של הקומפוזיציה הסופית והופכות במובן מסוים את הבד מסביל לפעיל, ממצע סטטי לשותף ביצירה.

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Control | Release, installation view

Grey Garden

Grey Garden

2016, diluted acrylic on canvas, 90x70 cm

Untitled

Untitled

2011, diluted acrylic on canvas, 150x130 cm

United Colors

United Colors

2014, diluted acrylic on canvas, 150x120 cm

Wonderland

Wonderland

2015, diluted acrylic on canvas, 61x51 cm

Woodland

Woodland

2016, diluted acrylic on canvas, 120x150 cm

Bubble1

Bubble1

2015, diluted acrylic on canvas, 51x61 cm

bottom of page