top of page

הצטרפות לעמותה

דימוי: מורן ארסף, דימיונה 2016, סטילס מתוך וידאו (03:52 דקות)

 

הצטרפות לעמותה ותשלום דמי חברה

 

על מנת להצטרף לעמותה יש למלא את הטופס הרצ"ב על כל סעיפיו, ולשלוח אותו לעמותה. ​

דמי חברת עמותה הינם בסך 150₪* ניתן לשלם דרך העברה בנקאית או דרך תשלום מאובטח בכרטיס אשראי באתר.


לפקודת: העמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל
מספר החשבון: 599582  |   |  מספר סניף: 778  |  מספר בנק: 12 (בנק הפועלים) 

*בשנת 2021, בגלל תקופת קורונה, נאפשר למתקשות לשלם את הסכום המלא, תשלום מופחת בסך 100₪.

טופס הצטרפות לעמותה
אני מבקשת להיות חברה בעמותה לחקר אמנות נשים ומגדר בישראל, מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, אם אתקבל כחברה בה, אני מתחייבת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.
מדינות ביטול

מדיניות החזר וביטול דמי חברה

  1. הוראת תשלום באמצעות האתר מחייבת את המצטרפת לכל דבר ועניין.

  2. דמי החבר ייקבעו על ידי העמותה מידי שנה קלנדרית, יפורסמו באתר העמותה וישולמו אחת לשנה עבור אותה שנה קלנדרית.

  3. הגשת בקשה להחזר כספי של דמי החבר יש לפנות בדוא"ל של העמותה womenartandgender@gmail.com לכל היותר בתוך 30 יום מיום התשלום, כשבידי המודיעה אישור "נתקבל" במייל חוזר. הודעה טלפונית לנציג/ה העמותה על ביטול החברות או על בקשה להחזר דמי החבר, אינה מהווה בקשת החזר ולא תטופל.

  4. במקרה ובו נתקבלה בקשה להחזר כספי כאמור בסעיף 3 לעיל, ההחזר הכספי יבוצע באמצעות צ'ק שישלח בדואר לכתובת הרשומה של החברה, בסכום של 95% מגובה דמי החבר ששולמו בפועל, וזאת בתוך 30 ימי עבודה מהמועד בו נתקבלה הבקשה להחזר.

  5. בקשת החזר דמי החבר שתתקבל לאחר המועד הקבוע בסעיף 3 לעיל, לא תענה.

bottom of page