top of page

טליה תמיר

חיג׳אב

המשמעות של חיג'אב בערבית הוא כיסוי.

קיים פולמוס לגבי לבישת החיג'אב. יש מי שגורס שלבישת הבגד מפחיתה את הסבירות למשיכה מינית ותקיפת נשים ומאפשר לנשים להיראות כישויות אינטלקטואליות ולא מיניות. לטענתם הוא מאפשר לנשים לבסס את כבודן על סמך אמות מידה משמעותיות דוגמת ידע, יושר וחינוך. לעומת זאת יש הרואים בחיג'אב כלי לשליטה על האישה, שלילת עצמאותה ולדיכויה.

לכאורה, החלטתה של אישה מוסלמית אם לכסות את שערה בחיג'אב אמורה להיות עניינה הפרטי, אך – כמו נושאים רבים בחייהן של נשים בכל העולם – גורמים חיצוניים מעוניינים להשפיע על החלטה זו וכך יצא שהחיג'אב הפך לסמל של מגוון תנועות ומאבקים.

על פי ההלכה המוסלמית על אישה מאמינה ללבוש כיסוי ראש בנוכחות גברים מבוגרים שאינם מבני משפחתה מרגע הגעתה לגיל בגרות. בחברה הדתית הערבית אישה שתמנע מלבישת חיגא'ב עלולה להיענש בסנקציות גופניות.

יש נשים מוסלמיות שאוהבות ללבוש חיג'אב, רואות אותו כחלק מאישיותן ושמחות לעטות אותו.

לאחר ה-7 באוקטובר מחשבותיי נתונות במיוחד לבחורות הצעירות. אני חרדה לגורלן וחוששת מפני מצב שתמסרנה לידי גברים מוסלמים ותאלצנה להתעטף בחיג'אב ,קולן לא ישמע והמראה שלהן יוסתר, אולי תעלמנה לעד. בחרתי ליצור מעין "בד שחור", חיג'אב, עשוי מכ- 500 אזיקונים שחורים בגדלים שונים. חוט אדום כרוך על אחד מהם צבע שמתקשר לדם ואלימות וכן לאזעקת "צבע אדום".
חיג'אב // אזיקונים שחורים, 2024, 60X80 ס"מ


Comments


bottom of page